Obchodní podmínky a Prohlášení účastníka

Prohlášení účastníka Nahoru na horu

Beru na vědomí, že akce „Nahoru na horu“ je testem fyzických a duševních vlastností, a to s sebou nese specifická rizika (zejména riziko vážné újmy na zdraví či majetku). Tímto na sebe přebírám veškeré riziko spojené s účastí na akci „Nahoru na horu“. Potvrzuji, že jsem fyzicky fit a nebylo mi ošetřujícím lékařem doporučeno se akce neúčastnit.

Beru na vědomí následující:

 1. a) Souhlasím s dodržováním pravidel platných pro konání akce „Nahoru na horu“, hlavně s pohybem výhradně po značených turistických trasách.
 2. b) Souhlasím s tím, že před účastí na akci zkontroluji plán trasu výšlapu a jeho náročnost a že v případě, kdy se mi některá složka výšlapu bude zdát nebezpečná, oznámím toto pořadateli akce.
 3. c) Vzdávám se jakýchkoliv právních nároků nebo závazků v případě újmy na zdraví, invalidity, smrti či škody na majetku, utrpěných v souvislosti s účastí na akci „Nahoru na horu“, které účastníku akce přiznává právní řád České republiky, vůči následujícím osobám nebo subjektům: CZ 1000, s.r.o., jejích sponzorům, organizátorům, zaměstnancům a dobrovolníkům, i když tyto nároky, ztráty nebo závazky jsou způsobeny z nedbalosti jednáním nebo opomenutím osob výše uvedených.
 4. d) Beru na vědomí, že výšlap bude probíhat za jakéhokoli počasí, běžného silničního provozu, a přebírám rizika účasti na této akci. Dále přebírám jakákoliv jiná rizika spojená s účastí na akci „Nahoru na horu“ - zejména pády, kontakty s ostatními účastníky, povětrnostní podmínky, stav turistických cest a silnic, vodní překážky, či jakékoliv jiné komplikace a nebezpečí, která mohou způsobit diváci či dobrovolníci.
 5. e) Souhlasím, že já ani nikdo další nebude žalovat některé z osob nebo subjektů uvedených výše v odstavci (c) ohledně práv a povinností z jakýchkoliv prohlášení, ztrát nebo závazků, kterých jsem se zde zřekl.
 6. f) Odškodním osoby a subjekty uvedené v odstavci (c) za jakékoliv jednání či nekonání, v důsledku kterého vznikla osobám a subjektům uvedeným v odstavci (c) jakákoliv škoda.
 7. g) Tímto uděluji oprávnění k použití mého jména v souvislosti s mou účastí na akci „Nahoru na horu“ a zříkám se práva na jakoukoliv budoucí náhradu škody, na kterou jinak mohu mít nárok v důsledku používání mého jména;
 8. h) Svým podpisem souhlasím s uveřejněním mých fotografií a videí získaných při akci „Nahoru na horu“ a využitím fotografií a videí v médiích, na internetu a pro další podobné účely.
 9. i) Souhlasím se zpracováním osobních údajů a dávám pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů pro marketingové účely, zejména pro zasílání sdělení o činnosti pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. v rámci činnosti pořadatele.

Rozumím, že mé startovné je nevratné v jakémkoliv případě.

 1. j) Čestně prohlašuji, že je mi 15 let či více a přečetl jsem si tento dokument, chápu jeho obsah a rizika spojená s účastí na akci „Nahoru na horu“ a akce se zúčastním na vlastní nebezpečí. U osob mladších 15 let toto prohlášení musí podepsat rodič či zákonný zástupce:

Já, rodič nebo zákonný zástupce souhlasím s účastí svého syna/dcery na akci „Nahoru na horu“ za výše uvedených podmínek. Dále prohlašuji, že jsem oprávněn/a jednat jménem a na účet nezletilého.

V ……………………………….. dne..............   ........

………………………………………….

………………………………..

 

Jméno účastníka (HŮLKOVĚ)

Podpis

 

www.nahorunahoru.cz

www.facebook.com/nahorunahoru

Prohlášení účastníka ke stažení

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodej vstupenek (registrací) online na sportovní akce.

Společnost CZ 1000, s.r.o., Terasovitá 954/1, 147 00 Praha 4, IČ: 05477379, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 264323 (dále jen “CZ 1000u”) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP") pro upřesnění právních vztahů mezi majitelem koupené vstupenky (registrace) a CZ 1000.

 1. Definice pojmů

Majitel vstupenky

Majitel vstupenky (registrace) je osoba, která si zakoupila Vstupenku (registraci) prostřednictvím Služby na webové stránce na doméně www.nahorunahoru.cz.

Služba

Jde o samostatný prodejní elektronický způsob objednávání, prodeje a distribuce elektronických Vstupenek (registrací).

Událost

Událost je veřejná společenská akce sportovního charakteru, na kterou se prostřednictvím Služby prodávají vstupenky (registrace) a kterou organizuje nebo pořádá Pořadatel.

Pořadatel

Pořadatel je subjekt, organizace nebo zařízení, který pořádá, provozuje nebo organizuje akce, resp. zprostředkovává jejich řízení (např. Sportovní akce) a který zajišťuje i prodej a distribuci vstupenek (registrací).

Vstupenka

Vstupenka (registrace) je potvrzení umožňující jejímu majiteli za jednorázovou platbu vstup na Akci, na kterou byla zakoupena. Vstupenka (registrace) je platná pouze na Akci, na kterou byla zakoupena, není možné ji použít na vstup

na jinou Událost. Aktuální ceny Vstupenek (registrací) jsou zveřejněny na internetové stránce www.nahorunahoru.cz

Typ Vstupenky

Elektronická forma Vstupenky (registrace) je doručena majiteli na e-mailovou adresu, zadanou při uzavření objednávky.

 

 1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upřesňují používání Služby a definují smluvní vztahy mezi CZ 1000 a majitelem vstupenky (registrace).

2.1 Pořadatel přijímá od zájemců finanční prostředky odpovídající kupní ceně Vstupenek (registrací). Uhrazením ceny Vstupenky (registrace) prostřednictvím webové stránky www.nahorunahoru.cz vstupuje Majitel Vstupenky (registrace) do právního vztahu přímo s konkrétním Pořadatelem vybrané akce.

2.2 Informace o změně nebo zrušení akce může být zveřejněna na www.nahorunahoru.cz. Odpovědnost za zveřejnění o změně nebo zrušení Akce má Pořadatel.

 1. Objednání a platba za Vstupenky

3.1 Vstupenky (registrace) je možné zakoupit přes Službu, která se nachází na webové stránce na doméně www.nahorunahoru.cz, nebo v den konání akce přímo na místě akce.

3.2 Zájemci mohou využívat Službu následovně na: www.nahorunahoru.cz/registrace/

3.3 Platba za Vstupenky (registrace) je možná prostřednictvím platebních systémů

- Bankovním převodem

- Kreditní Kartou

3.4 Maximální počet Vstupenek (registrací), které je možné zakoupit na jednoho zákazníka, není omezen.

 1. Práva a povinnosti Majitele Vstupenky

4.1 Majitel Vstupenky (registrace) koupí Vstupenky na danou Akci vstupuje do smluvního vztahu s CZ 1000.

4.2 Majitel Vstupenky (registrace)  je oprávněn použít Vstupenku na vstup na Akci, na kterou byla zakoupena.

4.3 Majitel Vstupenky (registrace) je povinen na vyzvání Pořadatele předložit platný průkaz totožnosti.

4.4 Majitel Vstupenky(registrace)  je povinen zkontrolovat si Vstupenku (registraci) a údaje na ní ihned po doručení (rozumí se – doručení do e-mailové schránky Majitele).

 

 1. Reklamační Řád
 2. Po zakoupení vstupenky (registrace) není možné od smlouvy s pořadatelem odstoupit a žádat vrácení startovného (registrace). Pořadatel nebude akceptovat vrácení již zaplaceného startovného (registrace) na akci, která se bude konat. Rovněž není možné žádat vrácení startovného (registrace), pokud majitel vstupenku (registraci) nevyužije.
 3. Převod registrace na jinou osobu je možný do týdne před Akcí a za správní poplatek 100,-Kč, který bude připsán na účet Pořadatele.
 4. Ochrana Osobních Údajů

6.1. Společnost CZ 1000 v souladu s ustanoveními 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), získává a zpracovává osobní údaje Majitelů vstupenek (registrací) především v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní / emailový kontakt, datum narození, a to pro účely správy závazkových právních vztahů, které vznikají uzavřením smlouvy, mezi Majitelem vstupenek (registrací) a Pořadatelem Akcí v souvislosti s koupí Vstupenek (registrací) na konkrétní akci, a dále pro účely evidence činnosti jednotlivých Pořadatelů Akcí. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

6.2. Zakoupením vstupenky (registrace) uděluje Majitel vstupenky (registrace) ve smyslu ust. § 5 zákona o ochraně osobních údajů společnosti CZ 1000 souhlas ke zpracování jeho osobních údajů pro výše uvedený účel. Práva Majitele vstupenky (registrace) dle ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů zůstávají zachovány.

6.3. Společnost CZ 1000 se zavazuje, že získané osobní údaje v souladu s ustanoveními § 13 a násl. zákona o ochraně osobních údajů bude chránit před náhodným, jakož i nezákonným poškozením a zničením, náhodnou ztrátou, změnou, nedovoleným přístupem a zpřístupněním, jakož i před jakýmikoli jinými nedovolenými formami jejich zpracovávání.

6.4. Společnost CZ 1000 se zároveň zavazuje v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů zachovávat mlčenlivost o získaných osobních údajích.  Zakoupením Vstupenky na Akci vyjadřuje Majitel vstupenky (registrace) souhlas s Obchodními podmínkami prodejní sítě CZ 1000 (www.nahorunahoru.cz)

 1. Závěrečná ustanovení

7.1. Zakoupením Vstupenky (registrace) vyjadřuje Majitel vstupenky (registrace) souhlas s těmito Všeobecnými Obchodními  Podmínkami.

7.2. Práva a povinnosti stran neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky – zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

V Praze dne 25. 12. 2018

CZ 1000, s.r.o.

 

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení